regulamin

Regulamin Uczestnictwa w Kursie:

[kliknij aby pobrać regulamin w formacie PDF]

 1. Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu karty zgłoszenia i wniesieniu opłaty za kurs. Dokonanie wpłaty i otrzymanie jej potwierdzenia jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. Minimalna ilość osób w grupie to 4. Lekcje z udziałem 1-3 osób traktowane są jako zajęcia indywidualne.
 3. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania słuchacza jest napisanie testu i odbycie bezpłatnej rozmowy kwalifikacyjnej (z wyjątkiem zaczynających naukę od podstaw).
 4. Gdy zaplanowana grupa 4 osób nie może powstać z powodu niewystarczającej ilości chętnych, osobom, które dokonały wpłaty za kurs zaproponowane zostaną zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, zajęcia indywidualne lub też zwrot wpłaconej kwoty przed rozpoczęciem kursu.
 5. Słuchacze płacą wyłącznie za efektywne godziny zajęć. Ceny kursów uzależnione są od rodzaju kursu i ilości godzin. Stosujemy liczne zniżki i rabaty – informacja w sekretariacie szkoły.
 6. Jeśli uczeń nie dokona płatności w terminie spowoduje to skreślenie słuchacza z listy uczestników kursu.
 7. Szkoła zobowiązuje się prowadzić zajęcia zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem. W przypadku nieobecności lektora szkoła zobowiązuje się zapewnić zastępstwo. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą zostać odwołane. Zostaną one odrobione w innym terminie uzgodnionym ze słuchaczami.
 8. Słuchacze mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Nieobecność nie stanowi jakiejkolwiek podstawy do zwrotu opłaty za opuszczone zajęcia, bez względu na czas trwania nieobecności czy powód. Słuchacz z grup 4-8 osobowych, który opuścił minimum 4 zajęcia z rzędu z powodu choroby lub wyjazdu, nabywa prawo do bezpłatnych konsultacji.
 9. W trakcie trwania kursu słuchaczowi, który dołączył do grupy z opóźnieniem nalicza się cenę za kurs od momentu rozpoczęcia nauki i zobowiązany jest on nadrobić materiał na lekcjach indywidualnych w liczbie ustalonej przez lektora.
 10. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania słuchacz otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o wartość przeprowadzonych kursów i kwotę rekompensacyjną, która wynosi 30% wartości pozostałych kursów. Rezygnację z kursu prosimy zgłaszać w biurze szkoły.
 11. Od słuchaczy wymaga się punktualności, przygotowania do zajęć oraz aktywnego w nich udziału. Zabrania się przeszkadzania na zajęciach oraz zachowań sprzecznych z normami współżycia społecznego, a zwłaszcza tych, które mogą godzić w uczucia religijne lub narodowe.
 12. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci wyłącznie w czasie trwania zajęć, stąd prosimy wszystkich Rodziców o zapewnienie odpowiedniej opieki lub o zgłoszenie w biurze szkoły potrzeby przypilnowania dziecka. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie, rzeczy znalezione są do odbioru w biurze szkoły.
 13. Promocja „Pierwsze zajęcia gratis” dotyczy pierwszych zajęć prowadzonych na
  początku roku szkolnego we wrześniu.
 14. W przypadku jakichkolwiek sugestii, uwag czy spostrzeżeń prosimy o kontakt ze swoim lektorem, biurem szkoły lub z Dyrekcją.

Regulamin obowiązuje od 01.12.2007

 

Regulamin Lekcji Indywidualnych:

 1. Dokonanie zapisu na lekcje indywidualne następuje po wypełnieniu karty zgłoszenia i wniesieniu opłaty. Dokonanie wpłaty i otrzymanie jej potwierdzenia jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Lekcje z udziałem 1-3 osób traktowane są jako zajęcia indywidualne. Grupy te są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników.
 3. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania słuchacza jest napisanie testu i odbycie bezpłatnej rozmowy kwalifikacyjnej (z wyjątkiem zaczynających naukę od podstaw).
 4. Słuchacze płacą wyłącznie za efektywne godziny zajęć. Dla grup liczących 1-3 osób obowiązuje Cennik Lekcji Indywidualnych.
 5. Odpłatność za lekcje indywidualne dla grup 1-3 naliczana jest z góry za dany miesiąc.
 6. Aktualny cennik lekcji indywidualnych znajduje się na stronie: www.context.info.pl
 7. Uczniowie lekcji indywidualnych zobowiązani są uiścić opłatę na ostatnich zajęciach poprzedniego miesiąca.
 8. Gdy na indywidualne lekcje uczęszcza 1 osoba, nie może ona odwołać zajęć, jedynie przełożyć je na inny wyznaczony przez lektora termin pod warunkiem, że poinformuje szkołę do godz. 20.00 poprzedniego dnia. Kursantowi nie przysługuje zwrot pieniędzy gdy odwoła lekcję w dniu zajęć.
 9. W grupach 2-3 osobowych nie przysługuje zwrot pieniędzy w przypadku nieobecności 1 lub 2 osób. Gdy nieobecni będą wszyscy słuchacze, lekcję można odrobić na zasadach podanych w punkcie 8.
 10. W przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie semestru w grupie 2–osobowej, druga osoba w następnym miesiącu przechodzi na formę płatności lekcji indywidualnych jednoosobowych, a w grupie 3-osobowej, na formę płatności grupy 2-osobowej.
 11. Szkoła zobowiązuje się prowadzić zajęcia zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą zostać odwołane. Zostaną one odrobione w innym terminie uzgodnionym ze słuchaczami.
 12. Od słuchaczy wymaga się punktualności, przygotowania do zajęć oraz aktywnego w nich udziału. Zabrania się przeszkadzania na zajęciach oraz zachowań sprzecznych z normami współżycia społecznego, a zwłaszcza tych, które mogą godzić w uczucia religijne lub narodowe.
 13. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci wyłącznie w czasie trwania zajęć, stąd prosimy wszystkich Rodziców o zapewnienie odpowiedniej opieki lub o zgłoszenie w biurze szkoły potrzeby przypilnowania dziecka. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie, rzeczy znalezione są do odbioru w biurze szkoły.
 14. Rabaty i promocje nie dotyczą lekcji indywidualnych, chyba, że jest to
  wyraźnie zaznaczone.
 15. W przypadku jakichkolwiek sugestii, uwag czy spostrzeżeń prosimy o kontakt ze swoim lektorem, biurem szkoły lub z Dyrekcją.

[kliknij aby pobrać regulamin w formacie PDF]