regulamin

Regulamin uczestnictwa:

 1. Dokonanie zapisu na zajęcia następuje po ustaleniu z sekretariatem szkoły terminu i wniesieniu opłaty. Dokonanie wpłaty i otrzymanie jej potwierdzenia jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Lekcje z udziałem 2-3 osób traktowane są jako zajęcia w minigrupach. Grupy te są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników.
 3. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania słuchacza jest napisanie testu i odbycie bezpłatnej rozmowy kwalifikacyjnej (z wyjątkiem zaczynających naukę od podstaw).
 4. W mingrupach nie przysługuje zwrot pieniędzy w przypadku nieobecności 1 lub 2 osób. Gdy nieobecni będą wszyscy słuchacze, lekcję trzeba odrobić na zasadach podanych w punkcie 9.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie semestru w grupie 2–osobowej, druga osoba w następnym miesiącu przechodzi na formę płatności lekcji indywidualnych jednoosobowych, a w grupie 3-osobowej, na formę płatności grupy 2-osobowej.
 6. Pierwsza lekcja ma charakter zapoznawczy i może być opłacona jednorazowo.
 7. Gwarancją rezerwacji terminu kolejnych zajęć indywidualnych jest uiszczenie przez słuchacza opłaty z góry za semestr. Ilość lekcji naliczona będzie w chwili podpisania umowy. Opłata za semestr możliwa jest w dwóch równych ratach.
 8. Słuchacz zobowiązuje się do poinformowania lektora lub szkoły najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami o zamiarze ich odwołania. W przeciwnym razie zajęcia traktowane są jako zrealizowane, a klientowi nie przysługuje prawo ich odrobienia ani zwrot zapłaconej kwoty.
 9. W przypadku terminowego odwołania zajęć muszą one zostać odrobione najpóźniej do zakończenia semestru (łącznie z przerwami międzysemestralnym) w uzgodnionym przez lektora i słuchacza terminie. Na życzenie klienta możliwe jest odbycie lekcji online w razie choroby lub braku możliwości dotarcia do szkoły.
 10. Jeśli zajęcia nie zostaną odrobione zgodnie z pkt 9, klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 11. Szkoła zobowiązuje się prowadzić zajęcia zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem. W razie niezrealizowania zajęć w ustalonym terminie z winy lektora jest on zobowiązany do odrobienia tych zajęć w najbliższym możliwym terminie, uwzględniając preferencje godzinowe słuchacza.
 12. Klient może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej na adres mailowy szkoły.
 13. W okresie wypowiedzenia szkoła jest zobowiązana do świadczenia usług, a klient do uregulowania płatności za te usługi. W przypadku wypowiedzenia umowy, klient zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką szkoła poniosła w związku z rozwiązaniem umowy, (w tym utraconego zysku, kosztów wynagrodzenia lektora, kosztów najmu i rezerwacji sal, kosztów administracyjnych związanych z organizacją kursu, kosztów marketingu, czy zarządczych) w wysokości 30 % kwoty pozostałej do zapłaty.
 14. Od słuchaczy wymaga się punktualności, przygotowania do zajęć oraz aktywnego w nich udziału. Zabrania się przeszkadzania na zajęciach oraz zachowań sprzecznych z normami współżycia społecznego, a zwłaszcza tych, które mogą godzić w uczucia religijne lub narodowe.
 15. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci wyłącznie w czasie trwania zajęć, stąd prosimy wszystkich Rodziców o zapewnienie odpowiedniej opieki lub o zgłoszenie w biurze szkoły potrzeby przypilnowania dziecka. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie, rzeczy znalezione są do odbioru w biurze szkoły.
 16. Rabaty i promocje nie dotyczą lekcji indywidualnych ani minigrup chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone.
 17. W razie konieczności zawieszenia zajęć z powodów epidemiologicznych, szkoła przechodzi na tryb nauczania online, co nie stanowi podstawy do rezygnacji z kursu.
 18. W przypadku jakichkolwiek sugestii, uwag czy spostrzeżeń prosimy o kontakt ze swoim lektorem, biurem szkoły lub z Dyrekcją.
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1058229155');