regulamin

Regulamin uczestnictwa w kursie:

 1. Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu karty zgłoszenia i wniesieniu opłaty za kurs. Dokonanie wpłaty i otrzymanie jej potwierdzenia jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. Minimalna ilość osób w grupie to 4. Lekcje z udziałem 1-3 osób traktowane są jako zajęcia indywidualne.
 3. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania słuchacza jest napisanie testu i odbycie bezpłatnej rozmowy kwalifikacyjnej (z wyjątkiem zaczynających naukę od podstaw).
 4. Gdy zaplanowana grupa 4 osób nie może powstać z powodu niewystarczającej ilości chętnych, osobom, które dokonały wpłaty za kurs zaproponowane zostaną zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, zajęcia indywidualne lub też zwrot wpłaconej kwoty przed rozpoczęciem kursu.
 5. Słuchacze płacą wyłącznie za efektywne godziny zajęć. Ceny kursów uzależnione są od rodzaju kursu i ilości godzin. Stosujemy liczne zniżki i rabaty – informacja w sekretariacie szkoły.
 6. Szkoła zobowiązuje się prowadzić zajęcia zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem. W przypadku nieobecności lektora szkoła zobowiązuje się zapewnić zastępstwo. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą zostać odwołane. Zostaną one odrobione w innym terminie uzgodnionym ze słuchaczami.
 7. Słuchacze mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Nieobecność nie stanowi jakiejkolwiek podstawy do zwrotu opłaty za opuszczone zajęcia, bez względu na czas trwania nieobecności czy powód. Słuchacz z grup 4-8 osobowych, który opuścił minimum 4 zajęcia z rzędu z powodu choroby lub wyjazdu, nabywa prawo do bezpłatnych konsultacji.
 8. W trakcie trwania kursu słuchaczowi, który dołączył do grupy z opóźnieniem nalicza się cenę za kurs od momentu rozpoczęcia nauki i zobowiązany jest on nadrobić materiał na lekcjach indywidualnych w liczbie ustalonej przez lektora.
 9. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania słuchacz otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o wartość przeprowadzonych kursów i kwotę rekompensacyjną, która wynosi 30% wartości pozostałych kursów. Rezygnację z kursu prosimy zgłaszać w biurze szkoły.
 10. Od słuchaczy wymaga się punktualności, przygotowania do zajęć oraz aktywnego w nich udziału. Zabrania się przeszkadzania na zajęciach oraz zachowań sprzecznych z normami współżycia społecznego, a zwłaszcza tych, które mogą godzić w uczucia religijne lub narodowe.
 11. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci wyłącznie w czasie trwania zajęć, stąd prosimy wszystkich Rodziców o zapewnienie odpowiedniej opieki lub o zgłoszenie w biurze szkoły potrzeby przypilnowania dziecka. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie, rzeczy znalezione są do odbioru w biurze szkoły.
 12. Promocja „Pierwsze zajęcia gratis” dotyczy pierwszych zajęć prowadzonych na
  początku roku szkolnego we wrześniu.
 13. W razie konieczności zawieszenia zajęć z powodów epidemiologicznych, szkoła przechodzi na tryb nauczania online, co nie stanowi podstawy do rezygnacji z kursu.
 14. W przypadku jakichkolwiek sugestii, uwag czy spostrzeżeń prosimy o kontakt ze swoim lektorem, biurem szkoły lub z Dyrekcją.

Regulamin obowiązuje od 01.12.2007

Regulamin lekcji indywidualnych oraz mini- grup:

 1. Dokonanie zapisu na zajęcia następuje po ustaleniu z sekretariatem szkoły terminu i wniesieniu opłaty. Dokonanie wpłaty i otrzymanie jej potwierdzenia jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Lekcje z udziałem 2-3 osób traktowane są jako zajęcia w mini-grupach. Grupy te są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników.
 3. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania słuchacza jest napisanie testu i odbycie bezpłatnej rozmowy kwalifikacyjnej (z wyjątkiem zaczynających naukę od podstaw).
 4. Słuchacze płacą wyłącznie za efektywne godziny zajęć. Dla grup liczących 2-3 osób obowiązuje cennik mini- grup.
 5. Odpłatność za lekcje dla grup 2-3 naliczana jest z góry za dany miesiąc.
 6. Aktualny cennik lekcji indywidualnych znajduje się na stronie: www.context.info.pl / cennik.
 7. W grupach 2-3 osobowych nie przysługuje zwrot pieniędzy w przypadku nieobecności 1 lub 2 osób. Gdy nieobecni będą wszyscy słuchacze, lekcję można odrobić na zasadach podanych w punkcie 12.
 8. W przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie semestru w grupie 2–osobowej, druga osoba w następnym miesiącu przechodzi na formę płatności lekcji indywidualnych jednoosobowych, a w grupie 3-osobowej, na formę płatności grupy 2-osobowej.
 9. Pierwsza lekcja ma charakter zapoznawczy i może być opłacona jednorazowo.
 10. Gwarancją rezerwacji terminu kolejnych zajęć indywidualnych jest uiszczenie przez słuchacza opłaty z góry za okres dwóch miesięcy.
 11. Słuchacz zobowiązuje się do poinformowania lektora/ szkołę najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami o zamiarze ich odwołania. W przeciwnym razie zajęcia traktowane są jako zrealizowane, a klientowi nie przysługuje prawo ich odrobienia ani zwrot zapłaconej kwoty.
 12. W przypadku terminowego odwołania zajęć mogą one zostać odrobione w przeciągu miesiąca lub w okresie przerw semestralnych w uzgodnionym przez lektora i słuchacza terminie.
 13. Jeżeli przez dwa kolejne miesiące ilość terminowych odwołań przekroczy 50% zadeklarowanych w danym miesiącu zajęć, szkoła zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji terminu.
 14. Szkoła zobowiązuje się prowadzić zajęcia zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem. W razie niezrealizowania zajęć w ustalonym terminie z winy lektora jest on zobowiązany do odrobienia tych zajęć w najbliższym możliwym terminie, uwzględniając preferencje godzinowe słuchacza.
 15. Od słuchaczy wymaga się punktualności, przygotowania do zajęć oraz aktywnego w nich udziału. Zabrania się przeszkadzania na zajęciach oraz zachowań sprzecznych z normami współżycia społecznego, a zwłaszcza tych, które mogą godzić w uczucia religijne lub narodowe.
 16. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci wyłącznie w czasie trwania zajęć, stąd prosimy wszystkich Rodziców o zapewnienie odpowiedniej opieki lub o zgłoszenie w biurze szkoły potrzeby przypilnowania dziecka. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie, rzeczy znalezione są do odbioru w biurze szkoły.
 17. Rabaty i promocje nie dotyczą lekcji indywidualnych ani mini grup chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone.
 18. W razie konieczności zawieszenia zajęć z powodów epidemiologicznych, szkoła przechodzi na tryb nauczania online, co nie stanowi podstawy do rezygnacji z kursu.
 19. W przypadku jakichkolwiek sugestii, uwag czy spostrzeżeń prosimy o kontakt ze swoim lektorem, biurem szkoły lub z Dyrekcją.
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1058229155');